Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Abanyororo 142 bo mw’ibohero rikuru rya Gitega batashe ku kigongwe c’umukuru w’igihugu

Abanyororo bagera kw’ijana na mirongo ine na babiri (142) bahora bapfungiwe mw’ibohero rikuru rya Gitega nibo barekuwe kuri uwu wa gatanu ku kigongwe c’umukuru c’Uburundi. Abo banyororo barekuwe mu birori vy’ugutanguza ishirwa mu ngiro ry’ico kigongwe c’umukuru w’igihugu, mu bushikiranganji bw’ubutungane bakamenyesha ko muri iryo bohero hazorekurwa abanyororo barenga gato amajana atandatu (600), kandi ko ico gikorwa c’ukurekura abagiriwe ikigongwe kizobandanya mu mabohero yose y’igihugu c’Uburundi.

Mw’ibohero rikuru rya Gitega, ariko arekura umurwi wa mbere w’abanyororo bagiriwe ikigongwe, umushikiranganji w’ubutungane Aimée Laurentine Kanyana yamenyesheje ko iryo rekurwa ry’abanyororo rifise intumbero zibiri :

“Intumbero ya mbere ni iy’uko abenegihugu bokwisanzura uko bishoboka kwose, iyo bitananiranye, umuntu atari ruhebwa akwiye kwidegemvya. Niyo ntumbero nyamukuru y’ubuzima bw’umuntu. Nico gituma rero iyo umuntu hageze ko afatwa akajanwa mw’ibohero, bikwiye kwigwa neza, akaja mw’ibohero kuko ariyo nyishu ya nyuma bivanye n’icaha yakoze. Intumbero ya kabiri ni iy’ukunywanisha Abarundi. Muri aba banyororo harimwo abakoze ivyaha bitandukanye. Aha rero dushaka kubamenyesha ko niyaba umukuru w’igihugu yavuze ati naka naho vyashitse hakaba hariho ico yononye mu muryango, ico yononye mu kibano, hakaba hariho ico yononye mu gihugu, jewe nka Sebarundi ndamurambitseko ibiganza ndamugiriye ikigongwe. Mbega uwundi yoca aza akabuza uwo mugambi w’Imana, Imana yacishije muri Nyenicubahiro umukuru w’igihugu cacu yoba nde ?”

Jean Marie Nshimirimana wo mw’ishirahamwe “Ntabariza” ryitaho abanyororo ahanura abo bagiriwe ikigongwe ko bokwigenza neza mu kibano iyo bagiye, kugira birinde gusubizwa iyo baje bava.

Ibohero rikuru rya Gitega ryubatswe mu mwaka w’1926, rikaba ryari rigenewe kwakira abanyororo batarenga amajana ane. Muri uwu mwaka w’2019, nk’uko bivugwa na Gervais Hajayandi, umuyobozi mukuru ajejwe amabohero yose yo mu Burundi, ibohero rikuru rya Gitega ririmwo abanyororo bagera ku 1326.

Uburundi bufise amabohero makuru agera kuri 11, yose akaba arimwo abanyororo bagera ku 12110. Muri abo, ica kabiri nibo bamaze gucirirwa imanza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS