Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Abarundi babiri baba mu mahanga batanguje umugambi “TIMA” w’ukumenyekanisha imiryango

Abarundi babiri umwe aba muri Canada, n’uwundi aba muri Norvège bagiye hamwe batanguza umugambi bise “TIMA” ufise intumbero y’ukumenyekanisha imiryango ihari mu Burundi hamwe n’uguhimiriza abantu kurondera kumenya imiryango bakomokako.

TIMA ni ijambo ry’impfunyapfunyo risigura mu majambo yose “Turi Imiryango Mpuzabarundi”, akaba ari umugambi watangujwe na Sindahera Paul-Henri umurundi aba muri Amerika, hamwe na Nsengiyumva Minani Félicien batazira Femi De J’Abat asanzwe aba muri Norvège.

Umwe mu batanguje uwo mugambi, Sindahera Paul-Henri amenyesha ko intumbero yawo ari ukumenyekanisha imiryango ihari mu Burundi, guhimiriza abantu kurondera kumenya imiryango bakomokako, kwunga ubumwe no kutsimbataza ubumwe hagati y’Abarundi, hamwe n’uguha agaciro ururimi rw’ikirundi.

“Uyu mugambi ukuntu watanguye, vyahereye mu kuyaga hagati yanje n’umugenzi yitwa Minani Nsengiyumva Félicien, umuririmvyi batazira Femi de Jabat. Twariko tuyaga ku bijanye n’imiryango, ndamubwira umuryango nkomokamwo w’abaganwa, nawe arambwira umuryango akomokamwo w’abahanza. Hama twumva ikiyago kiraryoshe kuko harimwo ubutunzi bwinshi. Ariko dusanga ko abarundi benshi batazi imiryango bakomokamwo, rero tuca twiyumvira kupfundika uyu mugambi TIMA.”, uko niko Paul Henri Sindahera asigura, akaba avuga ko uwo mugambi uzofasha n’ukunywanisha Abarundi bo mu moko yose.

“Baca umugani ngo [Umuryango uhera k’umuryango], ubumwe buhera mu muryango maze bugaca bugashwara mu gihugu cose. Iyo abarundi bamenye imiryango yabo, baca batahura ko bose ari benemugabo umwe yitwa  Murundi. Kahise katwigisha ko imbere y’umuzo w’amoko waje mu gihe c’igikoroni, abarundi bahurira mu miryango, kandi ko ariho ubumwe nyabumwe bwabarizwa. Ikindi co kumenya n’uko hari imiryango myinshi isangiwe n’abahutu, abatutsi n’abatwa. Ivyo bikerekana neza ko ubwoko ata gaciro bufise iyo abantu bahuriye m’umuryango.”

Abo batanguje umugambi “TIMA” bashikiriza ko kugira bashike ku ntumbero bihaye, bategekanije kwandika igitabo c’imiryango y’u Burundi, igitabo kidondagura imiryango igize igihugu. Nk’uko bavyemeza, naho bompi baba mu mahanga, uwo mugambi bazowukorera cane cane mu Burundi, kuko ku bwabo ariho imiryango myinshi ibarizwa.

Mu kiganiro yahaye Mashariki TV, Paul Henri Sindahera yavuze ariko ko n’abarundi bari mu makungu bazoshobora kuduterera agacumu k’ubumwe mu kumenyekanisha imiryango yabo :

“Dutegekanije kuzokora ubushakashatsi hirya no hino kugira tumenye imiryango y’abarundi uko ingana mu gitigiri n’icayiranga muri kahise. Tuzofashanya n’abarongoye amashirahmwe y’imiryango asanzwe azwi, kugira baduhe inkuru zizewe z’imiryango yabo. Tuzogenda kandi tubaza n’abakurambere n’abandi bantu babizigirwa bazi kahise kugira baduhe inkuru z’ukuri kandi zizewe.”

Kurikira muri iyi Vidéo vyinshi ku mugambi “TIMA”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS