Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

“Abashobora gusubirira umukuru w’igihugu tubabwire neza aho igihugu kirwaye” – Faustin NDIKUMANA

Ishirahamwe PARCEM rivuga ko bikenewe ko abanyeporitike, hamwe n’abagomba guhiganirwa ibibanza bitandukanye mu matora, na cane cane abashobora gusubirira umukuru w’igihugu, babwirwa aho igihugu kirwaye, baze bazi aho batora inyishu, bategure imigambi irashe ku bibazo vy’abanyagihugu. Iryo shirahamwe rikaba ryatanguje kuri uwu wa kane isekeza ryise “Ukuri ku biduhanze.”

Faustin NDIKUMANA, umukuru w’ishirahamwe PARCEM ryiyemeje guhamagarira Abarundi guhindura ingendo amenyesha ko iryo sekeza ryatangujwe ari iryo kuvuga ukuri ku bihanze Abanrundi, kugira ntihagume ugusamazwa n’ibidakenewe vyibagiza abanyagihugu ingorane nyamukuru zihari mu gihugu c’Uburundi.

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwu kane, Faustin NDIKUMANA yashikirije ko Abarundi bategerezwa kumenya igituma bakenye :

“Dushaka kuvuga ukuri ku bisata bitandukanye haba mu butunzi bw’igihugu, mu bijanye n’inzego na poritike, ivy’agateka ka zina muntu, dufatiye ku vyegeranyo twakoze, ibikorerwa ahandi turavye ingene ibindi bihugu bikora, duca tubona aho Uburundi burwaye, na cane cane ko havugwa amatora yimirije urwaruka ntirukoreshwe ahubwo rumenye ingorane zihanze Uburundi zitegerezwa gutorerwa inyishu. Turashaka ko incabwenge hamwe n’abantu b’imvugakuri bagaruka, bariko barasubira inyuma ugasanga ikibanza kiriko gifatwa n’abangushi basabisha abandi ataco bashoboye, bakazomenya ingene bikingira mu migambwe. Turipfuza ko hosubira kandi hakarwira abagabo b’ijunja nkaba Rwagasore na Ndadaye, dushaka kandi ko Abarundi bamenya ko atari amakungu yonyene azotuma tuva muri izi ngorane, turafise uruhara rw’iwacu dutegerezwa kumenya, mu ngorane ziduhanze.”

Mu gihe Uburundi bwimirije amatora yo mu mwaka w’2020, Faustin NDIKUMANA arongoye PARCEM amenyesha ko abahiganirwa ibibanza vya poritike boza bazi aho igihugu kirwaye.

“Tukipfuza kandi ko n’abanyeporitike, abagomba guhiganirwa ibibanza bitandukanye mu matora, na cane cane abashobora gusubirira umukuru w’igihugu, tubabwire neza aho igihugu kirwaye, baze bazi aho batora inyishu, bategure imigambi irashe kuri ivyo bibazo tugiye gushikiriza n’abarundi babimenye bati umurongozi agiye kuturongora yodufasha iki kugira kugira tuve muri izo ngorane yaba muvy’ubutunzi n’imibano, ndetse no mu vya poritike. Ugutora inyishu ubwa mbere ku ngorane, ni ukwemera ko uzifise, ukazibona, ukemera aho urwaye.”

Uwo arongoye ishirahamwe PARCEM asanga kandi guha imfashanyo abanyagihugu atariko kubakura mu bukene :

“Tuje muri vya bindi vy’ukuvuga ko abanyagihugu babona y’uko kubakura mu bukene ari uko uba ugiye kubagemurira ibintu ubazaniye vy’umunsi umwe canke iminsi ibiri. Ivyo nivyo tugiye kubakuramwo. Bategerezwa kumenya igituma bakenye, igituma ibindi bihugu vyateye imbere, kubera iki igihugu c’Uburundi ari ica nyuma kw’isi ? Tugira tuje kuri ivyo bibazo tutabica ku ruhande.”

Mw’ishirahamwe PARCEM basigura ko ihangiro ry’isekeza “Ukuri kuduhanze” batanguje, ari ukuzobona Abarundi bamenye ukuri kwabo n’ukw’igihugu cabo, baronderere hamwe kazoza kabo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS