Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Amakenga y’abashingamateka ku bagabo bo mw’idini rya Islam bubakanye n’abagore benshi

Umurwi w’abashingamateka ujejwe ivy’imibano usanga itegeko rijejwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi ridatomoye neza mu bijanye n’iyubahirizwa ry’agateka ka zina muntu, aho abo bashingamateka bagatanga akarorero k’ingingo y’iryo tegeko ivuga ko umugabo afise abagore barenga umwe ategerezwa guhitamwo umwe bandikanwa imbere y’amategeko.

Inyuma y’urugendo bagize mu ntara indwi zigize igihugu c’Uburundi, bariko birabira ingene iryo tegeko rijejwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi rishirwa mu ngiro, umurwi wamaho mu nama nshingamateka ujejwe ivy’imibano washikirije kuri uwu wa mbere icegeranyo cawo, imbere y’umushikiranganji ajejwe agateka ka zina muntu Martin NIVYABANDI.

Muri ico cegeranyo, umushingamateka Adolphe BANYIKWA arongoye umurwi wamaho mu nama nshingamateka ujejwe ivy’imibano yerekanye utunenge turi muri iryo tegeko, yisunze ibwirizwa rigenga ingo n’imiryango : “Ibwirizwa rigenga ingo n’imiryango rivuga ko umugabo yubakana n’uwo ashaka, mu gihe uwo mugabo afise abagore benshi. Mbega uwo wundi atashimwe n’umugabo, kazoza kiwe gaca kaba akahe? Mbega agateka kiwe ntikaba gahungabanye ?

 

Kubw’umushingamateka Pascal BIZUMUREMYI, Reta yoreka abagabo bari basanzwe bafise abagore benshi imbere y’uko iryo tegeko rijaho, abo bagore bose bakemerwa n’amategeko.

Mu ngoro y’amakoraniro mu Kigobe, umushikiranganji Martin NIVYABANDI yishuye ko itegeko rivuga ko umugabo wese imbere y’amategeko yemererwa umugore umwe, ariko ko abari basanzwe bafise abagore barenga umwe imbere y’uko iryo tegeko rijaho, ikibazo cabo baciga ukwaco ku nyungu z’abana. Ku barenga kuri iryo tegeko, mu kwubakana n’abagore barenga umwe, umushikiranganji NIVYABANDI agira ati : “Ababikoze inyuma y’uko iryo tegeko rijaho, nta bundi buhinga uwo mugore aca agenda, agasubira iwabo.”

Umushikiranganji Martin NIVYABANDI aragabisha abo mw’idini rya Islam babandanya kuragana n’abagore barenga umwe, akabamenyesha ko amadini yose angana kuko Uburundi butubakiye kw’idini.

Kubo muri iryo dini baja kuragana imbere y’abaserukira idini ryabo rya Islam, ariko ntibaje imbere y’abaserukira Reta, kuko baba basanzwe bafise uwundi mugore, umushikiranganji Martin NIVYABANDI ababwira ko bohagabira, kandi ko amategeko atabazi.

Itegeko rirwanya amabi akorerwa abakenyezi ryagiyeho kw’igenekerezo rya 22 Nyakanga mu mwaka w’2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS