Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Banki nkuru BRB yahinduye inoti zikoreshwa mu Burundi

Banki nkuru ya Repuburika y’Uburundi yahinduye inoti zahora zikoreshwa mu Burundi, Jean CIZA umuyobozi mukuru wa BRB akaba amenyesha ko izo noti zahahora zihinduwe mu ntumbero y’ugukwiragiza mu gihugu inoti ziramba kandi zigoye kwigana. Abafise inoti zahahora bahawe amezi atatu kugira bazobe bazihinduje ataco basabwe, mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no  kuguranana, yaba aho basanzwe bafise ububiko canke batabuhafise.

Inoti zahinduwe n’ibanki nkuru ya Repubulika y’uburundi, ni iz’amajana atanu (500 Frs), iz’ibihumbi bibiri (2000 Frs), iz’ibihumbi bitanu (5000 Frs), hamwe n’iz’ibihumbi cumi (10000 Frs), iyo ngingo ikaba yatanguye kuja mu ngiro kuva kuri uwu wa kane igenekerezo rya 02 Rusama 2019.

Jean CIZA umuyobozi mukuru wa Banki nkuru ya Repuburika y’Uburundi arasigura ubudasa izo noti nshasha zifise, hamwe na bishasha kurizo :

“Urupapuro zikozwemwo hamwe n’ibimenyetso bizikingira kwiganwa vyarahinyanyuwe, mu ntumbero yo kurushirizaho kuzikomeza n’ukuzirinda ukwiganwa, ariko ahanini izo noti nshasha zigomba gusa n’izahahora. Akanyuzi gashasha kari hagati muri izo noti gasa n’akagenda karacikagurika, karimwo umutwe w’inka n’ivyandiko « BRB » bihindagura ikibanza binyaruka iyo inoti ihengetse.”

Zimwe muri izo noti zifise ibimenyetso bishasha bitahora ku noti zahahora, Jean CIZA umuyobozi mukuru wa BRB akaba atanga akarorero k’ibi bikurikira :

“Mw’ishusho y’inanasi iri ku noti y’ibihumbi bibiri (2.000), iy’igiseke iri ku noti ya bitanu (5.000) niy’ingoma iri ku noti y’ibihumbi cumi (10.000), ivyandiko « BRB » vyari ku noti zahahora, vyarakuweko kugira ibimenyetso bihindura amabara iyo inoti ihengetse biboneke neza. Vyongeye, mw’ishusho y’agaseke kari ku noti y’ibihumbi bitanu (5.000) niy’ingoma iri ku noti y’ibihumbi cumi (10.000), hari akazingi kiyunguruza iyo inoti ihengetse kasubiriye umurongo ushinze wiyunguruza uri muri ayo mashusho ku noti zahahora.”

Banki nkuru ya Republika y’Uburundi imenyesha abantu bose ko mu gihe c’amezi atatu, inoti z’amajana atanu (500), z’ibihumbi bibiri (2.000), z’ibihumbi bitanu (5.000) n’iz’ibihumbi cumi (10.000) zahahora n’izi nshasha zizokora mu rudandazwa zose.

Abafise izo noti zahahora barashobora kuzihinduza, ataco basabwe, mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no  kuguranana, bahafise ububiko canke batabuhafise. ico gihe c’amezi atatu  kirangiye, ibanki nkuru ya Republika y’Uburundi niyo yonyene izoshobora guhindura izo noti zasubirijwe ibanje gurako atanu kw’ijana (5%) kuyo  umuntu azoba ahinduje.

Banki nkuru ya Repuburika y’Uburundi ihamagarira Abarundi n’abanyamahanga baba mu Burundi gufata neza izo noti kugira zishobore gukoreshwa mu kiringo kirekire.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS