Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Burundi : Integuro y’itegeko ritandukanya abakuru b’igihugu batowe hamwe n’abatembagaje ubutegetsi

Inama nshikiranganji y’Uburundi yakoranye kuri uwu wa gatatu yarigiye hamwe integuro y’ibwirizwa rishinga amategeko agenga Umukuru w’igihugu yahejeje ayo mabanga.

Nk’uko bishikirizwa mu cegeranyo c’inyuma y’iyo nama, Reta y’Uburundi ivuga ko Umukuru w’igihugu ari umuntu ahambaye cane mu gihugu, ari naco gituma mu kiringo ari ku butegetsi canke yarangije amabanga yiwe, akwiye guhabwa iteka n’icubahiro bimukwiye. Aho Reta y’Uburundi imenyesha ariko ko iryo teka n’icubahiro bivana n’ingene yashikiriye ubutegetsi.

Prosper Ntahorwamiye, Umuvugizi wa Reta y’Uburundi agira ati : “Umukuru w’igihugu atembagaje inzego akihagira ubutegetsi canke uwugiye ku butegetsi kubera umwumvikano w’umurwi w’abanyeporitike ntiyofatwa nk’uwitorewe n’abenegihugu. Ibwirizwa rihari ubu ryerekana ingene abahoze ari Abakuru b’igihugu bafatwa ntiritandukanya ngo rifatire ku kungene bashitse ku butegetsi.”

Nk’uko Umuvugizi wa Reta y’Uburundi abandanya abishikriiza, iyo nteguro y’itegeko ije gutunganiriza abahoze ari Abakuru b’igihugu ifatiye ku kungene babushitseko, ikaba ije kandi kwisunga Ibwirizwa Shingiro rihari ubu, mu gutegekanya akarusho gasubirira uburenganzira abo bahoze ari Abakuru b’igihugu bari bafise bwo kuba Abakenguzamateka ubuzima bwabo bwose ibwirizwa shingiro ry’ubu ryabakuyeko.

Inama nshikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyitosora no kuyunganira mu duce tumwe tumwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS