Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Fondation FEMIDEJABAT yateguye ihiganwa ku bafise ivyo bakoze mw’iterambere ry’umuziki w’Uburundi

Ishirahamwe Fondation FEMIDEJABAT ryaratunganije ihiganwa ku murundi wese uwariwe wese yaba uwuba mu Burundi canke mu makungu, muri iryo higanwa hakazoshimirwa umuntu afise ivyo yaranguye mw’iterambere ry’umuziki w’Uburundi kugira ntuzimangane, cane cane kavukire.

Solange Murerwa ajejwe kumenyesha amakuru muri Fondation FEMIDEJABAT avuga ko iryo higanwa ryatunganije mu ntumbero y’ugushimira umuntu akiriho, kuvyo yakoze mu guteza imbere umuziki kama w’Uburundi.

“Ni ihiganwa ritunganijwe na Fondation FEMIDEJABAT ritanguye uwu mwaka kandi twipfuza ko rizobandanya, tukaba turiteguye mu ntumbero y’ugutera intege n’ugushigikira uwo wese yitanga atiziganya kugira umuziki kama w’Uburundi ntuzimangane, ufashe mw’iterambere ry’igihugu, eka n’uwuwutegura, canke uwuwufise nawe nyene ashobore kwiteza imbere bivuye kuri iyo mpano yiwe, vyongere bifashe n’ugutsimbataza amahoro mu Burundi.”

Solange Murerwa abandanya amenyesha ko Fondation FEMIDEJABAT yateguye iryo higanwa kugira bashimire abitanga, babashimire bakiriho, abashimiwe nabo bavyibonere n’amaso yabo.

Abatumiwe muri iryo higanwa ni umuntu uwariwe wese aba mu Burundi canke mu mahanga. Ibisabwa kugira umuntu aje muri iryo higanwa ni ukuba uri umurundi aba mu gihugu canke mu mahanga, akaba ari umuntu afise ivyo yaranguye mw’iterambere ry’umuziki w’Uburundi cane cane kavukire w’Uburundi ntuzimangane, kugira kandi n’ibicurarangisho vyawo ntibizimangane.

Uwuzi wese ko afise ico yafashije kugira umuziki w’Uburundi utere imbere asabwa kwandikira Fondation FEMIDEJABAT akamenyesha ivyo yakoze, canke ibisabwa abishikane ku cicaro ca Fondation FEMIDEJABAT i Bujumbura, canke bakabirungika kuri Mail : ffemidejabat@gmail.com canke bagaterefona ku nomero za terefone 79 497 611 canke 69 099 308.

Ukwiyandikisha muri iryo higanwa bizorangirana n’ukwezi kw’indwi uwu mwaka turimwo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS