Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Ijambo ry’umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yibuka imyaka ine iheze asubiriye kwimikwa

Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;

1. Imyaka ine irarumanye Abarundi basubiriye kwitorera inzego
zizobarongora gushika mu mwaka w’2020. Mudukundire rero
tubanze dukengurukire Imana Mushoboravyose, yo dukesha
intsinzi zose, kandi akaba ari na yo yatuzigamye ikatuzigamira
n’Igihugu cacu. Nihabwe icubahiro kirengeye vyose, integuro
yayo ni nziza ku Burundi no ku Barundi.

2. Hari kw’igenekerezo rya mirongo ibiri Myandagaro, umwaka
w’2015, aho twashikira icese amabanga yo kurongora
Uburundi, inyuma y’amatora yabaye ku mugaragaro, mu
mutekano no mu kwidegemvya ntangere. Ni akanyamuneza
kadasanzwe kubona turiko turigina imyaka ine irangiye
turahiriye gusubira kurongora igihugu, Amahoro, Umutekano
n’Impore vyinganje mu Burundi.

3. Uyu ni Umusi Mukuru kuri twebwe abatowe, ku badutoye
n’abatadutoye, no ku bakunzi b’Uburundi badushigikiye imbere
y’amatora, mu matora nyezina n’inyuma y’amatora.
Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;

4. Intsinzi turiko turigina yavuye kure. Nkako, igihe twarahirira
icese amabanga yo kurongora Igihugu inyuma y’amatora ya
2015, ba sesankuyoze b’Abarundi n’abanyamahanga bari
bamaze imisi bagomoreye urwaruka n’uturwi tw’inkozi z’ikibi mu
mabarabara, mu ntumbero yo kuburagiza, kwanka no
kwankiriza amatora n’ibizova muri yo.

5. Abakoze ivyo kumbure ntibari bwategere ko Umuco wa
Demokarasi watamanzuriye ku Burundi ubutagisubira inyuma;
ko Abarundi bamaze gutahura akamaro k’intwaro ya
Demokarasi, aho batwarwa n’abo bitoreye atari abomekerano.

6. Abansi ba Demokarasi barataye wakuba kugeza n’aho bikora
kuri bamwe mu nzego z’Umutekano no kwivuna abansi bataye
umurongo, ariko nticabujije ko amatora aba bene umurango
babona, Imana irasubira kugaragaza ko idatetereza abayituye.
Turasubiye gushimira Imana y’Uburundi, twongera dusaba
Abarundi bose kuzirikana aho yadukuye, tuzirikane na ntaryo ko
agati gateretswe n’Imana kadahenurwa n’umuyaga, kandi
ko umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo.

7. Inyuma y’ishirwaho ry’inzego zakomotse mu matora y’2015
kugeza uno musi, urugamba rwo gutsimbataza Demokarasi
rurabandanya. Nkako, iruhande ya bamwe mu Barundi
bakigendera mu kwaha kw’abakoroni, haracibonekeza imirwi ya
ba mpembayuzuye barazwa ishinga no kwamiza Uburundi
mw’ihumbi.

8. Yamara rero baribesha kuko burira ntibutera ku mpeshi,
kandi ikinyoma kimara umusi ntikimara umwaka, na yo
imisi y’igisuma iraharuye. Abarundi ntitucemera kubegerwa
ku bwacu ngo dukure ubwatsi, kandi ntitugikangwa
n’imituragaro kuko turazi ko inkuba atari Imana, ntitugikangwa
n’amahenehene impene zaturutse.
Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;

9. Inyuma y’imyaka ine iheze twitoreye indongozi, umusi nk’uyu ni
akaryo keza ko kwirimbura, tukaraba isemo tugezeko mu
gutsimbataza amahoro n’iterambere, tutibagiye gutsimbataza
Demokarasi, isôko ry’iteka n’itekane kuri bose. Ni n’akaryo ko
kuraba iyo twavuye, aho tugeze, twongera twigira n’inama yo
gutera intambwe.

10.Muri make, turashimishwa cane n’intambwe duteye ko. Si
agaseseshwarumuri, twararanguye vyinshi mu vyo twemereye
Abarundi, mbere turanongerako n’iyindi migambi itari
itegekanijwe ku rutonde rw’ivyo twemereye Abarundi. Ni ivyo
gushima kuko Abarundi barazi ko ijana ritanka mu rindi.
11.Umugambi ngenderwako wo gutsimbataza amahoro
n’umutekano warateye intambwe kuko ubugizi bwa nabi
bwaragabanutse ku rugero rushimishije, abarundi barishira
barizana ijoro n’umutaga, abahunze igihugu barahunguka ku
bwinshi, ingenzi n’abanyamitahe nabo barongerekana uko
bukeye uko bwije.

12.Ivyo vyatumye umwimbu wiyongera mu bisata vyose kuva ku
burimyi n’ubworozi, ubutare n’agataka, amahinguriro n’ibindi
bisata bidasigaye inyuma. Ni co gituma uno musi Igihugu cacu
gishobora kwibako mu gutunganya imigambi ku rugero rw’ibice
85%, tukaba twizeye ko mu myaka itarenga itatu tuzokwibako
100%, maze Uburundi bwacu bugasubira kwigaba bukigaburira
nk’uko vyari imbere y’umuzo w’abakoroni.

Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;

13.Umugambi wo kuzirikana Igihugu ushingiye ku civugo
ngo : « Tuzirikane Igihugu cacu, tumenye iyo tuva n’iyo
tuja », urabandanya. Nk’uko twabivuze, Intumbero nyamukuru
ni ukugira Abarundi duce ubwenge, dukanure tubone,
ntitugenze umutwe nk’uruyuzi, ntitujane nyabahururu,
ntitwinjire ikibira tutazi ngo duhave duca inkoni tutazi,
twumvirize kugira dutegere, tumenye ko twambaye ikirezi cera
tubonereho kwirinda kucanjanjwako.

14.Ingaruka nziza z’uwo mugambi ziribonekeza mu bisata vyose
bigize ubuzima bw’Igihugu uhereye muri poritike, ubutunzi,
imibano, imico kama, imigenderanire n’ibindi. Uwo mugambi wo
kuzirikana igihugu uranasahiriza iyindi migambi y’Igihugu nka
za nyigisho zo gukunda igihugu, Umugambi w’Igihugu wo
guteramira umutekano, tutibabiye Umugambi wo kumenya
Ukuri no Kunywanisha Abarundi, hamwe n’Umugambi
Ndongoramigambi w’imyaka 10 Abarundi ubwacu duheruka
kwitunganiriza.

15.Turararitse Abarundi bose, na cane cane indongozi
z’imigambwe ngo bagire rwabo Umugambi Ndongoramigambi
w’imyaka 10. Dukore ivya poritike tutibagiye ibikorwa
vy’iterambere, na cane cane ko abantu babeshwaho n’ibivuye
mu maboko yabo. Dusavye Abarundi bose kwijukira
amashirahamwe abateza imbere, cane cane amakoperative.

16.Twogeye kuri uwo mugambi, twaragwijije inyubakwa rusangi:
amashure, ibitaro n’amavuriro, amabarabara, amahinguriro,
ibiro vy’indongozi, ibibuga vy’inkino, ibigwati, amazi ya rusengo,
amasoko, amasengero n’ibindi. Tuzobandanya kandi ibikorwa
vyo kugwiza umwimbu kugira tugwanye inzara, tugarukire
ibiterwa njabukamazi nk’ikawa, ipampa, icayi, ivyamwa, n’ibindi
bishobora kwinjiza amahera y’agaciro.

Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;

17. Twimirije isango rikomeye ryo gusubira kwitorera indongozi
mu mwaka uza w’2020. Amatora twimirije azogenda neza cane
gusumba ayo twatunganije muri kahise; Imana
Mushoboravyose ni yo Cabona! Ku kaba nkako, Inyigisho zo
kuzirikana Igihugu cacu zarafashije Abarundi benshi
gutandukanya icatsi n’ururo, kandi Abarundi mu mico yabo
bamye birinda ko igiti kibakora mu jisho kabiri.

18. Hariho kandi Ibimenyetso vyinshi bitanga umwizero
w’amatora meza. Imbere ya vyose twovuga Amahoro,
umutekano n’impore bisasagaye hose mu gihugu,
umwumvikano uranga abanyamigambwe, abari barahunze
bariko barahunguka ku bwinshi, urunani rw’Abarundi mu
kwamirira kure no kwiyamiriza ikibi, guca ubwenge tukamenya
umwansi n’umukunzi. Ntawokwirengagiza kandi ko azoba ari
amatora twitunganirije n’uburyo bwacu ata munyamahanga
agizemwo uruhara.

19. Turasavye abakora poritike ntibasubire kujuragiza
abenegihugu, bemere bahiganwe mu mahoro, bareke
guhuguza canke kugumura, bashikirize imigabo n’imigambi
bafitiye abenegihugu, abo nabo bazoheza babizere babahunde
amajwi hanyuma batsinze batware batwarira bose. Murame
muzirikana wa mwibutsa wa basokuru ngo:
« Mpemukendamuke yagambaniye uwamuhaye inka »,
ntihagire uwuhemukira igihugu, ntihagire uwuhemukira
Abarundi.

20. None twokwifata gute mu bihe twimirije kugira ngo igiti
ntikidukore mu jisho kabiri?

•Impanuro ku Barundi bose muri rusangi:
➢ Kenshi na kenshi icica urugo canke igihugu kiva imbere muri
nya rugo canke igihugu nyene, Umurundi wese asabwa gukunda
no gukingira igihugu ciwe ari yo mpetso ya twese.
➢ Abavyeyi tubasaba kwitwararika kurusha indero y’abana. Ya
ndero yo kuziko isubizwe umutamana, abana bigishwe
n’abavyeyi ubwabo umwonga uhuma n’uwudahuma.

➢ Abarundi tubasaba ko imbere yo gufata ingingo iyo ari yo yose
bobanza kubaza umutima, bakaraba inyungu, akarusho,
uruhombo canke inkurikizi bishobora kugira, birinde kujana
nyabahururu.
➢ Umurundi wese asabwa kwamana inambu idahera mu
kuzirikana igihugu ciwe, kwama na ntaryo ateramira
umutekano, atsimbataza ubumwe n’amahoro aho ari hose.
➢ Tubasavye kwamirira kure amacakubiri ay’ari yo yose, bigenze
nk’abaragirana atawusobanurira uwundi, bene mugabo umwe
basangiye akabisi n’agahiye, basangiye ugupfa n’ugukira,
basangiye uburaro n’uburamuko, basangiye isokó n’îsôko.
➢ Turasavye abenegihugu bose kwinjira mu makoperative kuko
ari wo mu ryango w’iterambere rirama kandi ridakumira,
ntihagire uwuzokwiyima ayo mahirwe yo kuja hamwe n’abandi
kuko aho bukera yokwicuza ati: ese iyo menya.
➢ Urwaruka turusaba ko rutosubira kugwa mu mutego
w’abaruhenda bironderera inyungu zabo, ngo ruze rwibuke
kubogora rwamaze gusesa; bace kure ababazanira
ibiyayuramutwe bituma bata ubuntu bagatorana ubusazi
n’ubukoko. Uwogira amazinda yo kwishikira mu kigo
gikurikirana abagwaye ingwara zo mu mutwe.
➢ Umurundi uwo ari we wese asabwa na ntaryo guteramira
amahoro n’umutekano, tutibagiye guteramira ubutunzi
bw’igihugu.
• Impanuro ku banyeporitike:
➢ Abanyeporitike tubasaba gushira imbere iteka ry’igihugu
n’abuzukuruza, imigambi myiza yubaka, ikubahiriza zina muntu
wese; bamize ku muzirikanyi ko Uburundi ari umurima w’isangi
usangiwe na beneburundi bose, ntihagire uwurota
abukumiramwo abandi; bategure nyabuna kuburaga
abuzukuruza ari igihugu cifashe c’iteka.
➢ Tubasaba gukubitiza agatima mpembero bibuke ko Intahe
y’Ukwikukira abayigwaniye bitaboroheye, birinde gukorera mu
kwaha kw’abakoroni, bishimikize za nkingi ba sokuru bacu
bubakiyeko Uburundi ari zo: Ubuhizi, Ubutwari n’Ubutore.

➢ Igihe cose abanyeporitike bashikiriza amajambo basabwa
kwiyubara no kwigengesera, bavuge ibiroranye kandi vyubaka,
kuko iyo ijambo ritaroranye risohotse bigora mu kurigarura.
“Irirenze umunwa riba rirenze impinga”, “Inyoshambi
ingana umurozi”, kandi “Sakirimikibi yatanze umurozi
gupfa”.
➢ Tubasaba ko amahiganwa yoba mu mahoro n’umutekano,
bakirinda guterana amajambo canke gucafuza abo bahiganwa
maze uwurushijwe abunge urundi hanyuma uwutsinze atsindire
bose; kandi bahiganwe nk’abavukana kuko vyose bibabera
inyungu n’umutahe udahomba mu kubana neza.
➢ Dusaba abanyeporitike kwirinda kubiba urwanko,
bahiganishe imigambi ariko bazirikane ko “Haburana
babiri hagatsinda umwe”, kurya tubibona no mu mahiganwa
y’inkino uwutsinze n’uwutsinzwe bahoberana urukino ruheze,
hanyuma bahurire ku musa no ku kivi muri vyose na hose.
➢ Igihe c’imyiyamamazo ntikiragera, ariko turumva hirya no hino
abikinga agahumbezi bakaja kubesha abenegihugu, rimwe na
rimwe bakarementaniriza abo badasangiye imigambwe,
turasavye bakurikize amategeko na kare bavuga ngo: “Uwanka
amazimwe abandwa habona”. Tubasavye kujana n’ibihe
kuko iyo ari ingendo yataye igihe. Bame bibuka ko “Amase ya
kera adahoma urutaro”.
➢ Turasavye Abarundi kwirinda ubuhemu kuko iyo umuntu
ahemukiye igihugu ciwe n’abaco, yibuza amahoro n’umugisha
akabibuza n’abamukomokako, na kare ngo “inzara irahera
ariko igihemu kibi ntigihera”, ntihabe kwicuza ngo: iyo
menya;

Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;

21.Turashimishwa n’intambwe tugezeko mu gushira mu ngiro ivyo
twiyemeje igihe twashikirizwa aya mabanga. Twari twashize
imbere imigambi nyamukuru itatu: amahoro, umutekano
n’ubutungane kuri bose; intwaro ibereye ishingiye kuri
demokarasi hamwe n’iterambere rirama kandi ridakumira. Iyo
migambi yose ni igikorwa co guhozako, ariko si ivy’imbeshere
twarakoze birashimwa. Ibitarakorwa tugiye kuvyihwabira muri
iyi misi isigaye imbere y’amatora, ibizoba bisigaye na vyo
bizokorwa n’abazodukorera mu ngata, kanatsinda Abarundi
barayamaze ngo “Ntawupfa abimaze”.

22.Tugiye kubandanya inyigisho zo kuzirikana igihugu.
Twarabonye ko kenshi ivyashikiye igihugu cacu vyavuye ku
kutamenya amateka yaco, inyendamuvano y’amakuba
yabushikiye, kahise k’Uburundi, ibihe tugezemwo n’iyo
twerekeza.

23.Abarundi twese dusabwa kwama tuzirikana ko igihugu cacu
caciye mu bihe bigoye ata muntu yokwipfuza gusubiramwo atari
umwansi w’igihugu; ariko buhoro buhoro turiko turabivamwo
kandi dutahura imvo n’imvano z’ivyo twaciyemwo. Turizeye
tudakekeranya ko imbere ari heza cane twihweje ingendo
n’ishaka vy’Abarundi benshi ba kino gihe na kare ngo: ”Imana
irahindura ibihe aho waririye ukaharirimbira”.

24.Turasubiye gutera akamo Abarundi bari inyuma y’Igihugu ngo
batahuke mu gihugu c’amavukiro, twongera dukeza abamaze
gushika mu ngo zabo. Nti twokwibagira kandi gukengurukira
abasangwa babakirana urweze nk’abavukanyi. Turahaye ikaze
abariko baritegurira gutaha, ni baze twubake igihugu cacu, na
kare barayamaze bati: “amahanga arahanda” kandi
ngo:”akarambi kabaye indahiro ntikaba indagiro”.

25.Yamara rero abaronderwa n’ubucamanza bamenye ko
bategerezwa kubwitaba. Tuboneyeho gusubira gusaba ibihugu
bicumbikiye Abarundi bagirizwa ivyaha gutegera ko bitegerezwa
kubashikiriza ubucamanza nk’uko amategeko mpuzamakungu
abitegekanya.

Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;

26.Ntitworangiza tudashimiye twongera dukeza abakozi b’Imana
mu madini n’amashengero atandukanye. Intambwe bagezeko
mu kuzirikana no gukunda igihugu irashimishije cane.
Turashima ko bategereye neza ko amadini n’amashengero
akorera mu gihugu adakorera mu kirere, maze bakigira inama
yo kugira uruhara mu kwubaka igihugu bahereye mu
gusanasana imitima y’abenegihugu.

27.Dusavye dushimitse indongozi mu madini n’amashengero
kurushiriza kuba maso no kuba abanyabwenge, na cane cane
muri iki gihe kigana amatora, birinde kugwa mu mutego
w’abahanuzi b’ibinyoma n’inyigisho zikomoka hanze ataho zisa
zisana n’ihangiro ryo gusasagaza Ubwami bw’Imana kw’isi.

28.Si ivy’imbeshere, bamwe mu bakozi b’Imana baraguye, abandi
barakomereka bongera bakomeretsa abayoboke babo; babera
umuzimagiza abo bajejwe aho kubera urumuri n’icitegererezo.
Dusavye abo vyagoye kwirinda ko igiti kibakora mu jisho kabiri,
abo bitashikiye nabo barenze urugo iyo nkoni yakubise mukeba.

29.Dusavye Indongozi mu madini n’amashengero kuzirikana
umwibutsa wa basokuru ngo: “Ingero y’umwana ipfa mu
magodoka”, bamize ku muzirikanyi ko impembo n’itoranwa
Imana yabategekanirije atahandi bikomoka atari mu kugira
iherezo ryiza imbere y’Ishengero n’imbere y’Imana.

30.Turasubiye gukengurukira abo bose bitanga batiziganya ngo
Intsinzi twaronse mu mwaka w’2015 ntiduce mu myanya
y’intoke. Dusavye inzego zose gukora ibishoboka vyose kugira
iyi ntsinzi ibandanye kuba iy’Abarundi bose, abadutoye
n’abatadutoye, kandi itubere inzira izodushikana ku zindi ntsinzi.

31.Turangije twipfuriza Abarundi bose umusi mukuru mwiza,
tuwuhimbaze mu kanyamuneza kenshi, twigire inama yo
kurushirizaho gushigikira inzego n’indongozi twitoreye, tugume
ku kivi, dushigikize demokarasi umwimbu ukomoka mu migambi
y’iterambere, twongere twame na ntaryo tuzirikana ko Inzego
zishirwaho n’amatora zigasubirizwa n’amatora.
Imana ihezagire Uburundi n’Abarundi.
Imana ihe umugisha Uburundi n’Abarundi.
Imana izigame Uburundi n’Abarundi.
Imana imurikishirize Inyonga zayo Uburundi
n’Abarundi.
Imana igirire neza Uburundi n’Abarundi.
Imana irabe ryiza Uburundi n’Abarundi.
Amahoro y’Imana abe mu Burundi no mu Barundi.
Izina ry’Imana Mushoboravyose ryame mu Burundi no mu
Barundi.
Imana mushoboravyose isambure imigabo n’imigambi
mibi yose y’umwansi w’Uburundi n’Abarundi aho
yoturuka hose.
Murakoze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS