Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Ikiringo BRB yatanze ku noti za kera kizohera kuri uwu wa gatanu

Banki nkuru y’igihugu c’Uburundi yibutsa ko hariho inoti z’amajana atanu (500), iz’ibihumbi bibiri (2000), iz’ibihumbi bitanu (5000), hamwe n’iy’ibihumbi cumi (10000) yasubirije kuva igenekerezo rya 2 Rusama 2019. Izo noti zasubirijwe zari zahawe ikiringo c’amezi atatu. Ico kiringo kizorangira kuri uwu wa gatanu igenekerezo rya 2 Myandagaro 2019.

Banki nkuru y’igihugu c’Uburundi isaba abagifise izo noti zasubirijwe ko bozihinduza mw’ibanki canke ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana ribegereye nka COOPEC, Posita, CECM, DUKUZE n’izindi, izo noti zikaba zisubirizwa ata gisabwe, n’uwutagira ububiko (Compte) bakaba bamuhindurira.

Iryo genekerezo rya 2 Myandagaro rimaze kurenga, nta Banki n’imwe izoba agishobora kwakira no guhindura izo noti za kera atari Banki nkuru ya Repuburika y’Uburundi (BRB). N’aho nyene mu kuzihindura, Banki nkuru BRB izobanza gukurako ibice bitanu kw’ijana (5%) vy’ayo umuntu azoba ashaka guhinduza.

Muri Banki nkuru ya Repuburika y’Uburundi barasigura ubudasa izo noti nshasha zifise, hamwe na bishasha kurizo :

“Urupapuro zikozwemwo hamwe n’ibimenyetso bizikingira kwiganwa vyarahinyanyuwe, mu ntumbero yo kurushirizaho kuzikomeza n’ukuzirinda ukwiganwa, ariko ahanini izo noti nshasha zigomba gusa n’izahahora. Akanyuzi gashasha kari hagati muri izo noti gasa n’akagenda karacikagurika, karimwo umutwe w’inka n’ivyandiko « BRB » bihindagura ikibanza binyaruka iyo inoti ihengetse.”

Zimwe muri izo noti zifise ibimenyetso bishasha bitahora ku noti zahahora, muri BRB bagatanga akarorero k’ibi bikurikira :

“Mw’ishusho y’inanasi iri ku noti y’ibihumbi bibiri (2.000), iy’igiseke iri ku noti ya bitanu (5.000) niy’ingoma iri ku noti y’ibihumbi cumi (10.000), ivyandiko « BRB » vyari ku noti zahahora, vyarakuweko kugira ibimenyetso bihindura amabara iyo inoti ihengetse biboneke neza. Vyongeye, mw’ishusho y’agaseke kari ku noti y’ibihumbi bitanu (5.000) niy’ingoma iri ku noti y’ibihumbi cumi (10.000), hari akazingi kiyunguruza iyo inoti ihengetse kasubiriye umurongo ushinze wiyunguruza uri muri ayo mashusho ku noti zahahora.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS