Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Integuro nshasha mu mashure y’intango mu Burundi

Mu bushikiranganji bujejwe inyigisho mu Burundi bavuga ko hariho integuro nshasha mu mashure shingiro izotangurana n’uwu mwaka w’ishure uheruka kwugururwa. Muri bishasha bitegekanijwe, harimwo ko abana bo mu mwaka wa mbere bazohora bigishwa mu rurimi rw’igifaransa n’ikirundi gusa.

Juma Edouard umuvugizi w’ubushikiranganji bw’inyigisho amenyesha ko ururimi rw’icongereza ruzohora rwigishwa mu yindi myaka y’amashure y’intango : “Abana bo muwa mbere murazi ko bahora bashika biga indimi zigera kuri zine, ariko kuva ubu bazokwiga zibiri gusa, ni ukuvuga igifaransa n’ikirundi. Kubera y’uko umwanya umwigisha yahora afata kugira yigishe igiswahiri n’icongereza, uwo mwanya umwigisha azowukoresha kugira anonosore  ca kirundi, ca gifaransa, gutyo umwana niyamara gutahura neza ururimi kavukire rw’ikirundi hamwe n’igifaransa, azoheza yoroherwe mu kwiga indimi zikurikira.”

Umuvugizi w’ubushikiranganji bw’inyigisho Juma Edouard amenyesha kandi ko ikindi gihambaye gishasha muri iyo nteguro nshasha y’inyigisho ari itegeko ry’umukuru w’igihugu rishinga ukuntu inyigisho z’indimi z’imvamahanga zizokwigishwa buhoro buhoro :

“Ni ukuvuga ko mu mwaka wa mbere n’uwa kabiri, abana bazokwigishwa igifaransa n’ikirundi vyonyene. Mu mwaka wa gatatu icongereza kizotangura kwigishwa buhoro buhoro bahereye mu kuvuga ariko batandika. Mu mwaka wa gatanu niho abana bashobora kwiga igiswahili. Ubu bizogenda buke buke mugabo umwana akabanza kunonosora ururimi rumwe kugira atandukire urundi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS