Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Ishirahamwe AJBU risaba inama nshingamateka gutora itegeko rivuga ivyaha bidatuma umuntu apfungwa aho nyene

Ishirahamwe ryishinze guharanira ubutungane AJBU – Genderingingo rishikiriza ko n’aho umukuru w’igihugu yatanze ikigongwe kuri bamwe mu banyororo, ko hacibonekeza ibitigiri vy’umurengera muri amwe mu mabohero. Salvator Minani arongoye iryo shirahamwe asaba ko inama nshingamateka yotora itegeko rivuga ivyaha bidatuma umuntu apfungwa aho nyene.

Mw’ishirahamwe AJBU – Genderingingo barashima ingingo y’umukuru w’igihugu y’ikigongwe gitangwa ku banyororo, kuko ituma hari abanyororo batezurirwa, ariko bakavuga ko hacibonekeza amabohero arimwo abanyororo barengeye igitigiri categerezwa kuba gipfungiwe muri iryo bohero, aho Salvator Minani agatanga akarorero k’ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura ririmwo abanyororo hafi incuro zitanu z’abategerezwa kuhapfungirwa.

Ishirahamwe AJBU – Genderingingo risaba amasentare kutaza barihutira gupfunga, kuko hari ibindi bihano uwakoze icaha yohabwa, aho agatanga akarorero k’ibikorwa vy’iterambere rusangi, hamwe n’igihano giherekezwa n’imvo zimwe zimwe uwahanwe yobanza gukurikiza, kugira uwakoze ikosa azoje mu gihano mu gihe adashoboye gukurikiza izo mvo. Salvator Minani ahamagarira n’inama nshingamateka gutora itegeko rivuga ivyaha bidatuma umuntu apfungwa aho nyene.

“Hariho ubundi buryo bw’ukugabanya abantu bapfungwa. N’uko inama nshingamateka ishobora kugira ico bita Amnistie, ni ukuvuga bagashiraho ibwirizwa rituma badakurikira ivyaha ibi canke biriya, canke batabandanya bakurikirana abantu bamaze guhanwa ku vyaha ibi canke biriya.”

Uburundi bufise amabohero makuru agera kuri 11, yose akaba arimwo abanyororo bagera ku 12110. Muri abo, ica kabiri nibo bamaze gucirirwa imanza, nk’uko bivugwa n’ubuyobozi bukuru bujejwe ivy’amabohero mu Burundi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS