Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Mpimba : Abanyororo bazorekurwa bahawe inyigisho n’ishirahamwe “Ntabariza”

Mu gihe hasigaye iminsi mike kugira abanyororo barabwa n’ikigongwe catanzwe n’umukuru w’igihugu batangure kurekurwa, ishirahamwe “Ntabariza” ryagize urugendo mw’ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura, kuri uwu wa gatatu, mu ntumbero y’ugutanga inyigisho z’ingene abo bazorekurwa bokwigenza bashitse mu miryango yabo.

Jean Marie Nshimirimana arongoye ishirahamwe “Ntabariza” ahanura abazorekurwa kutazohurumbira ibisagara, ahubwo ko boca baja ahari imiryango n’amatongo yabo.

“Icatumye tugira uru rugendo rw’uno munsi, ni ukugira dutanguze igikorwa c’ukwigisha aba banyororo benewacu Nyenicubahiro yagiriye ikigongwe, kugira tubigishe ukungene bazifata bashitse hanze, twongere tunabibutse neza nk’uko twama twabivuze, ko iyo umuntu avunitse ariho aca yiga gucumbagira, kugira aho buca bataha, ishavu bazananye ngaha ntiribe ariryo bazosubiza hanze, ahubwo bamenye nyabuna ko bashitse hanze bagiye gukorera igihugu cabibarutse, bamenye n’ukuntu baziteza imbere. Tukongera tunabahanurira ko batokwihutira kuja mu bisagara, nyabuna boja aho amatongo yabo ari n’imiryango yabo. Nivyo vyobafasha ntibaze basubire kurwa mu mporero y’ivyo bahozemwo.”

Ubushikiranganji bw’ubutungane bushikiriza ko ingingo y’ugushira mu ngiro ikigongwe catanzwe n’umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yatebejwe n’igikorwa c’umurwi wabanje kurondera imyidondoro y’abanyororo bategerezwa guhabwa ico kigongwe. Muri ubwo bushikiranganji bamenyesha ko ico gikorwa casozerewe, kandi ko mu mpera z’uku kwezi kwa gatatu abanyororo bagiriwe ikigongwe bazotangura kurekurwa.

Mw’ijambo yashikirije Abarundi abipfuriza umwaka mushasha w’2019, umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yashikirije ati : “Mu ntumbero yo gusasagaza amahoro, iteka n’itekane mu gihugu, twisunze ingingo y’114 y’Ibwirizwa Shingiro, turagiriye ikigongwe abakatiwe gupfungwa imyaka itarenga itanu, abakenyezi bibungenze n’abonsa, abagendana ubumuga bugaragara, abamaze mu mvuto ica kabiri c’ikiringo bakatiwe, n’abandi bose hisunzwe uburemere bw’ivyaha bagirizwa n’inyifato yabo mu mabohero barimwo.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS