Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Muyinga : Abaserukiye abakozi bashikirije abaserukiye Reta bimwe mu bibazo biri mu gisata c’akazi

Reta y’Uburundi ivuga ko irajwe ishinga n’ikibazo c’ubushomeri buri mu Burundi, muri Reta bakamenyesha ko utwigoro twinshi muri iyo ntumbero twagizwe biciye mu migambi itanga akazi. Muri Reta y’Uburundi batanga akarorero ko mu bushikiranganji bw’amasoko ntanganguvu ubutare n’agataka, ubw’uburimyi, ubworozi n’Ibidukikije, ubw’ibikorwa vya Reta, mu mashirahamwe yemererwa gukora n’ikigo kijejwe kworohereza abanyamitahe gushinga amashirahamwe, n’ahandi. Uwaserukiye Sendika y’abakozi yashikirije bimwe mu bibazo biri mu gisata c’akazi mu Burundi.

Mu birori vy’ihimbazwa ry’umunsi mukuru wahariwe abakozi n’akazi vyabereye mu ntara ya Muyinga bitewe iteka na Pascal Nyabenda umukuru w’inama nshingamateka y’Uburundi yari yaserukiye Reta y’Uburundi, uwaserukiye abakozi yamenyesheje ko muri Sendika y’abakozi COSYBU bashimira Reta y’Uburundi aho igejeje ku gutora inyishu ya bimwe mu bibazo vy’abakozi. Salvator Mutuganyi yari yaserukiye Sendika COSYBU :

“Nagira mbanze nshimire bimwe bivuye ku mutima Nyenicubahiro umukuru w’igihugu cacu ko ibibazo biraje ishinga abakozi twashikirije umwaka uheze, mwabitegereye mugatako mugategeka abashikiranganji vyega ko botwegera tukavyigira hamwe tukabitorera inyishu. Nagira nabonye ndabashimire ko babangutse, bakaza tukavugana. Twarashimye iyo ntumbero yo kuja inama n’ingingo.”

Salvator Mutuganyi yaneguye ariko abakoresha avuga ko bihaye ingendo yo guturubika abakozi, bakirukanwa kubera basavye uburenganzira bwabo, n’abatowe kugira baserukire abakozi bagaca birukanwa, nk’uko vyemezwa n’uwo yari yaserukiye abakozi mu birori vyariko bibera ku kibuga citiriwe Umuco mu ntara ya Muyinga :

“Hariho abakoresha bihaye ingendo igayitse yo guturubika abakozi, bakirukanwa kubera basavye uburenganzira bwabo, eka mbere haracabaho abakoresha bakirahira bakarengwa ko ata Sendika n’imwe bashaka mu buzi barongoye. Uburorero ni bwinshi, aho mu mashirahamwe nka Vigiles Burundais, KK security Burundi, Torres VB, Liquids Aquavie, Econet Leo, Prothem abari batowe ngo barongore ayo masendika baciye birukanwa mu kazi.”

Salvator Mutuganyi yagarutse no ku buzi avuga ko butangwa hisunzwe nkunzi :

“Biribonekeza ko ubuzi akenshi butangwa hisunzwe nkuzi, ikimenyane, akamwana wa mama, eke mbere n’iibiturire tutavyibagiye. Ivyo navyo bituma amashirahamwe n’igihugu bisubira inyuma mw’iterambere, kuko kenshi abahabwa ako kazi kabonetse ataribo baba bafise ubumenyi n’ubuhinga kurusha abandi. Aha twagira dusubire gusaba kandi dushimitse ko mu gutanga akazi imirwi ibijejwe ariyo yonyene yobikora kandi bikabera ku mugaragaro. Aho niho kazoronka abakwije ibisabwa, n’imyidogo ikagabanuka.”

Umukuru w’inama nshingamateka y’Uburundi Pascal Nyabenda yari yaserukiye Reta y’Uburundi muri ivyo birori vyabereye mu ntara ya Muyinga yashikirije ko Reta y’Uburundi isaba ishimitse ko akazi kohabwa abagashoboye :

“Reta irasaba ishimitse ko akazi kohabwa abagashoboye kandi kagatangwa ata nkunzi canke mpingayanje. Dusavye ababijejwe guhana bihanukiriye uwo wese bizogaragara ko yatanze akazi abanje gusaba canke guhabwa igiturire. Abakoresha bose basabwe kwiyubara ku ngingo zose bafata. Kuva ubu abakoresha bazirikane ko Reta atari yo izobazwa ingingo zitaroranye zafashwe n’abakoresha, ko mwene izo ngingo zizobazwa nyabuna bene kuzifata. Umukozi wese asabwe gukora nk’uwikorera. Ntihagire n’umwe azosubira gukora nk’umucangero. Vavanure n’imvugo yataye igihe ngo «Akazi k’ibwami kica uwicaye», canke ngo «Reta ntihomba».

Reta y’Uburundi imenyesha ko mu ntumbero yo kworohereza abakozi n’abakoresha, igitabu kigenga akazi casubiwemwo hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga akazi, ubu hakaba hariko harasuzumwa ko ivyasabwe n’abaserukira Reta, abaserukira abakozi n’abakoresha vyongewe muri ico gitabu imbere y’uko gishirwa ku mugaragaro.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS