Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Reta y’Uburundi ivuga ko yateye imbere mu bijanye n’ukurwanya ibiturire

Umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye avuga ko Uburundi bwateye imbere mu bijanye n’ukurwanya ibiturire. Jean d’Arc KAGAYo arongoye ubwo bushikiranganji amenyesha ivyo bibonekera ku rugero Reta y’Uburundi igezeko mu kwitunganiriza imigambi, ata mfashanyo z’amakungu, kuko ku bwiwe biboneka ko uburyo bwahora buja mu biturire bukoreshwa mu kigega ca Reta.

Jeanne d’Arc KAGAYO arongoye ubushikiranganji bw’intwaro ibereye asigura ingene Uburundi bugeze ku ntambwe idasanzwe mu kurwanya igiturire :

“Biraboneka neza ko Reta y’Uburundi ifise intumbero y’uko ukurwanya igiturire kwoshirwa imbere. Ugiye kuraba iyo twavuye, n’iyo turiko turaja, aho turi, vy’ukuri nk’uwo igihugu cashize mu minwe ico gisata c’ukuraba gutunganya intwaro ibereye, n’ukuraba ivyerekeye kurya igiturire, novuga ko mu Burundi tugeze ku ntambwe idasanzwe. Ibi ndabivuga nkongera nkabishimangira, nkabisubira, kuko imbere y’umwaka wa 2015, ndawufatirako akarorero kuko niwo mwaka abafasha Uburundi bavuze bati turahagaritse gufasha Uburundi mu vyerekeye gutunganya ibikorwa vy’inzego z’igihugu. Ariko uno munsi twovuga ko kiriya gihe bashigikira Reta y’Uburundi ku rugero rwa 50 kw’ijana. Ni ukuvuga Reta y’Uburundi yakoresha ibice 50 kw’ijana vy’uburyo bukoreshwa n’igihugu. Uno munsi rero abantu bari barindiriye ko Uburundi buhagarika guhemba abakozi ba Reta. Ahubwo niho abakozi ba Reta baciye batangura guhembwa hakiri kare cane.”

Umushikiranganji KAGAYO avuga ariko ko atawovuga ko ibiturire vyaranduranwe n’imizi :

“Ntitwovuga ngo igiturire cararanduranywe n’imizi, ariko hariho intambuko tumaze kugira kuko uno munsi niyaba twari kuri 50 kw’ijana muri 2015, ni ukuvuga hariho icakozwe. Hariho kumbure amahera yaja mu giturire, hariho amahera atinjira mu kigega ca Reta uno munsi yinjira mu kigega ca Reta.”

Umushikiranganji Jeanne d’Arc KAGAYO yabishikirije kuri uwu wa kabiri mu nama y’ukurabira hamwe aho amasezerano y’ubumwe bwa Afrika ajejwe kurwanya ibiturire ageze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS