Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

EAC : Uburundi bumaze kuriha umuriyoni umwe w’amadorare ku miriyoni 14 z’amadorare buheranye

Abashingamateka baserukira Uburundi mu nama nshingamateka ya Afrika y’ubuseruko bavuga ko ideni Uburundi bufise muri uwo muryango ritavuye kuri Reta y’Uburundi. Uburundi buheruka kuriha umuriyoni umwe w’amadorare ku miriyoni 14 z’amadorare buheranye.

Umushingamateka Jean Marie MUHIRWA, umwe mu bashingamateka baserukira Uburundi muri EALA asigura ko iryo deni ryatewe n’uko amategeko agenga uwo muryango yari yubatse, ariko akizera ko ibwirizwa shingiro ry’Uburundi riheruka kwemezwa rizofasha mu gukemura ico kibazo c’ibirarane.

“Nk’uko mubizi duherutse kwemeza ibwirizwa shingiro mu ntumbero y’ukwubahiriza ayo mategeko agenga ikoreshwa ry’amafaranga mu karere ka Afrika y’ubuseruko. Murazi y’uko itegeko ry’ikoreshwa ry’amafaranga muri Afrika y’ubuseruko ritangura itariki imwe y’ukwezi kw’indwi, gushika kw’itariki 30 z’ukwezi kwa gatandatu. Murazi ko mu Burundi itegeko ry’ikoreshwa ry’amafaranga ya Reta ryatangura itariki 1 z’ukwezi kwa mbere, gushika itariki 31 Kigarama. Reta y’Uburundi iba isanzwe yaramaze kwemeza itegeko ry’amafaranga azokoreshwa yaza kwikazanura hari intererano yayo tuza dusanga umwaka w’amafaranga wo muri Afrika y’ubuseruko uza uriko urahera, Uburundi bugasanga buriko buratanga amafaranga y’uwo mwaka n’ay’umwaka uheze. Naho rero hagiyemwo ibirarane, ariko rero turizera ko twihweje ibwirizwa shingiro rishasha, bizogenda neza, turafise icizere”

Ku makenga y’uko Uburundi bushobora gufatirwa ibihano, canke bigakurwa muri uwo muryango kubera iryo deni, umushingamateka Victor BURIKUKIYE arongoye umurwi w’abashingamateka b’Abarundi muri EALA arahumuriza :

“Nibaza ko ata ngorane bizotera kuko n’ibindi bihugu, naho mwumva baza baratera induru, ntivyera ngo nde, bamwe bose barafise ingorane zabo. Inguvu dukora nk’abashingamateka ni ukuza turabwira abo vyega kugira nabo barabe ico bokora.”

Ku kibazo c’ukumenya ico abo baserukira Uburundi bariko barakora kugira Reta y’Uburundi irihe ivyo birarare, umushingamateka BURIKUKIYE yishura ati : “Twebwe nk’abashingamateka turi ijisho ry’abenegihugu, amafaranga nayo ava muri Reta. Twebwe ico dukora ni ukumenyekanisha ivyo bibazo ko bihari kubo vyega, mugabo kandi tutiyobagije ibibazo igihugu gifise. Mu buryo buke bwagiye buraboneka bagiye barabikora, bakaza barakuramwo kimwe kimwe”.

Abo bashingamateka baserukira Uburundi mu nama nshingamateka ya Afrika y’ubuseruko babishikirije kuri uwu wa gatanu igenekerezo rya mbere Nzero 2019 igihe bariko batanguza igikorwa c’ukumenyekanisha ibirangurwa n’uwo muryango, hamwe n’inyungu ibihugu bikura muri iryo shirahamwe. Ico gikorwa catangujwe kuri uwu wa gatanu kizosozerwa kw’igenekerezo rya gatandatu Ruhuhuma 2019, kikaba kiriko kiraba muri uwo mwanya nyene mu bihugu vyose bigize uwo muryango.

Abo bashingamateka baserukira Uburundi bazogiranira imibonano n’imirwi itandukanye, abo mu mashirahamwe adaharanira inyungu za poritike, abanyeporitike, imihari hamwe n’imirwi y’abapfasoni n’urwaruka. Bazogendera kandi imbibe Uburundi buhana n’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko.

Umushingamateka Victor BURIKUKIYE arongoye umurwi w’abaserukira Uburundi mu nama nshingamateka ya Afrika y’ubuseruko ashikiriza ko intumbero y’ivyo bikorwa ari ukwishikira ku kivi kugira bamenye aho abarundi  bageze mu bijanye n’ukuja hamwe n’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko, bamenye n’intambamyi boba babona, n’inyungu bakuramwo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS