Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Uburundi bwahimbaje umunsi wahariwe gukinga n’ugutabara

Uburundi bwifatanije kuri uwu wa gatanu n’urwego mpuzamakungu rwo gukinga no gutabara, mu gihimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wo gukinga no gutabara mu gihe c’isibe n’ibiza. Uwo munsi uhimbazwa uko umwaka utashe kw’igenekerezo rya mbere Ntwarante.

Mu bushikiranganji bw’umutekano n’ugukinga ibiza bamenyesha ko ihimbazwa ry’uwo munsi mukuru ari akaryo keza ko guhimiriza abanyagihugu ku kamaro k’igisata co gukinga no guhangana n’ibiza ku nyifato ibereye bogira mu gihe c’ibiza hamwe no gukingira ibidukikije.

“Nk’uko mubizi, Uburundi buhanzwe n’amangenge y’ibiza bitandukanye, ingaruka mbi zavyo nazo zikabangamira imirwi y’abantu bafise ubuhuhe kurusha iyindi harimwo n’abana.”, uko niko OPC1 Serges NTAKAVURA umwunganizi w’umushikiranganji w’umutekano n’ugukinga ibiza abishikiriza.

Mu ntumbero y’ukubandanya igikorwa co gukingira abana, na cane cane yisunze amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka k’abana, Serges NTAKAVURA ashikiriza ko Reta y’Uburundi yiyemeje kurushirizaho kwitaho abana barenga ku mategeko, gukomeza gukingira abana bari mu mabohero, gucungera na ntaryo iyandikwa ry’umwana wese avutse, kwongereza inguvu zo kwitaho urwaruka mu gutunganya inkino n’ibikorwa vy’imibano myiza, gushigikira amashirahamwe y’urwaruka adaharanira inyungu hamwe no gukangurira urwaruka ku migambi y’iterambere, kurushirizaho kwitaho impfuvyi n’abandi bana ba ntahonikora.

Ibirori nyezina vy’ihimbazwa ry’umunsi mukuru mpuzamakungu wo gukinga no gutabara mu gihe c’isibe n’ibiza biriko bibera mu gisagara ca Bujumbura, muri komine Ntahangwa. Icivugo c’uno mwaka akaba ari : “Gukingira abana bacu ni igikorwa ca twese.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS