Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Ubushikiranganji bw’ukumenyesha amakuru bwiyemeje gushigikira ubwigenge bw’abamenyeshamakuru

Ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru mu Burundi bumenyesha ko Reta y’Uburundi yagize utwigoro twinshi mu guteza imbere bw’ukumenyesha amakuru, umushikiranganji Frederic Nahimana akaba atanga akarorero k’ishirwa ry’igikumu kw’ibwirizwa shingiro rishasha riha ikibanza ubwigenge bw’ukumenyesha amakuru, isubirwamwo n’ishirwaho ry’ibwirizwa rishasha rigenga umwuga w’ukumenyesha amakuru, hamwe n’ishirwaho ry’akarangamutima kagenga umwuga w’ukumenyesha amakuru.

Umushikiranganji Frederic Nahimana yabishikirije kuri uwu wa gatanu mw’ihimbazwa ry’umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw’ukumenyesha, aho yamenyesheje ko uwo munsi ari akaryo keza ko kwibuka n’uguha icubahiro abitangiye umwuga w’ukumenyesha amakuru :

“Ni akaryo keza ko kwibuka n’uguha icubahiro abitangiye umwuga w’ukumenyesha amakuru intwari zabaye rurangiranwa mu kwitanga n’ukurwanira uburenganzira bw’ukuronka inkuru no kuzishikiriza abenegihugu. Vyongeye, ni akaryo keza ko kwiyumvira no kwirimbura urugero duteyeko mu kwubahiriza uburenganzira bw’ugushikiriza ivyiyumviro nk’uko bitegekanijwe mu ngingo y’icenda y’amasezerano ya Afrika ashingiye ku burenganzira bwa kiremwa muntu n’abanegihugu aho ayo masezerano avuga ati : umuntu wese arafise uburenganzira bwo kuronka inkuru, guserura iciyumviro no kugishikiriza yisunze amategeko n’ayandi mateka.”

Uwo munsi uhimbajwe mu gihe hasigaye umwaka umwe gusa kugira Uburundi bwinjire mu matora y’2020. Mu bushikiranganji bw’ukumenyeshamakuru basaba ibimenyeshamakuru kubandaniriza ku bumenyi vyakuye mu matora yabaye mu Burundi mu myaka iheze kugira abamenyeshamakuru bazobera icabona c’amatora abaye ku mugaragaro kandi atekanye. Umushikiranganji Nahimana yemeza ko ubushikiranganji arongoye ataco butazokora mu gushigikira ubwigenge bwo gushikiriza iciyumviro, ariko akagabisha umumenyeshamakuru yaba uw’umurundi canke umunyamahanga yotyoza ishuso y’Uburundi. Umushikiranganji Frederic Nahimana :

“Tuboneyeho n’akanya ko kugabisha, twisunze amategeko, umumenyeshamakuru wese, yaba umurundi canke umunyamahangayorondera abandanya atyoza ishusho y’igihugu. N’aho ikinyoma gitebuka, ntikizokwigera gitsinda ukuri.”

Umunsi mukuru wahariwe ubwigenge bw’ukumenyeshamakuru washizweho mu mwaka w’1983, ukaba wahimbajwe mu Burundi ku ncuro ya 26 kuri uwu wa gatanu ku civugo : “Uruhara rw’ibimenyeshamakuru mu guha ikibanza gikwiye iterambere ridakumira mu matora no mu ntwaro rusangi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS