Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

“Ukuri nikwasohoka hazokwandikwa akahise gahuriyeko Abarundi benshi”

Umurwi w’igihugu ujejwe ukuri n’ukunywanisha Abarundi uremera ko hari abantu benshi bahahamuka, abandi nabo bakama bicurikiriye kubera amagorwa n’akabonge batewe n’ubwicanyi bwakozwe muri kahise mu gihugu c’Uburundi. Uwo murwi uhamagarira Abarundi kwitegurira kuvuga ukuri kuvyo babonye canke vyabashikiye, kugira Abarundi babane mu mahoro bazi aho igihugu cabo caciye.

Muri iyo nama yabaye kuri uwu wa kabiri, y’uguhanahana ivyiyumviro, kugira inzego zitandukanye ziserukira Abarundi zihanahane umuco werekeye ubutumwa n’amabanga uwu murwi CVR ushinzwe mu Burundi, umukuru w’umurwi CVR (Commission Verité et Réconciliation), Petero Karaveri NDAYICARIYE yagarutse kuri amwe mu mabi yakorewe Abarundi :

« Nk’uko mubizi, muri iki gihugu cacu, hari abenegihugu bakubiswe, hari abafashwe bongera bapfungirwa ubusa. Hari abakuweko agashambara, hari abasinzikarijwe igufa, hari abarengerewe mu butungane. Hari abateshejwe ingo zabo baja kuba mu buhungiro, hari abomokeye inyuma y’igihugu, hari abo ivyabo vyibwe, ibindi biraturirwa. Hari Abarundi babuzwe irengero ryabo, hari abamowe mu matongo yabo, abandi nabo banyagwa urukombamazi. Hari abatutswe, hari abakuwe mu kazi ku karenganyo, hari abatewe ubwoba, hari abishwe, hari abahigiwe kwicwa n’abarusimvye, hari abasatswe mu mazu, hari ababorejwe igufa. Hari n’abagiriwe ibibi bitavugwa kuko bitabereye kiremwa muntu, nk’abagore bafashwe ku nguvu, hari abatemaguwe umubiri wose, hari abakubiswe nk’inzoka, n’ibindi vyinshi tutovugira ngaha. »

Petero Karaveri NDAYICARIYE arongoye CVR avuga ko ukuri aAbarundi bakeneye kumenya gufise amasanamu menshi, ayo masanamu atandukanye, akaba ariyo yatumye abantu benshi bahahamuka, nk’uko yabishikirije muri iyo nama yahuje abahoze ari abakuru b’igihugu c’Uburundi, abahoze ari ivyegera vy’umukuru w’igihugu, abaserukira imirwi itandukanye ishirwaho n’ibwirizwa shingiro, abanyeporitike, abaserukira amashirahamwe yigenga, abashingamateka n’abakenguzamateka, hamwe n’abarongoye intara. Muri iyo nama, NDAYICARIYE arongoye CVR yashikirije ko ukuri arikwo kuzokingira ab’ubu hamwe n’abo muri kazoza.

« Ayo mabi yose niyo dukeneye gutuza, kugira ntihagire muri kazoza ka kafi canke ka kure, abantu basubira gushikirwa n’ako karanda gakomeretsa abenegihugu basangiye ugupfa n’ugukira. Ukuri kuzira inzigo n’ishari nikwasohoka mu Burundi, Uburundi buzoba bwogoroye. Hazokwandikwa akahise gahuriyeko Abarundi benshi. »

Mu murwi CVR bamenyesha ariko ko urwo rwego atarirwo rufise igikorwa c’ubutungane, bakibutsa abarundi ko ukuri kuronderwa kuzova mu Barundi bafise ivyo babonye canke ivyabashikiye mu mitumba babamwo.

Abaserukira abandi nabo bahamagariwe kwibutsa Abarundi ko kazoza keza k’igihugu gahagaze ku mugambi wo kunywanisha Abarundi, basabane ikigongwe, bongere bafashe mu kwerekana ahari ibinogo vyahambwemwo abantu mu kivunga.

Umurwi CVR wavuye mu biganiro bihuza abanyeporitike b’Abarundi vyabereye i Arusha mu gihugu ca Tanzaniya mu mwaka w’2000. Umurwi wa mbere wa CVR washizweho inyuma y’imyaka 14 mu mwaka wa 2014 usozera ikiringo cawo mu 2018. Umurwi mushasha uheruka gushirwaho nawo ufise ikiringo co kuva mu mwaka w’2018, gushika mu 2022.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS