Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yasavye ko urubibe Uburundi buhana n’Urwanda rucungerwa bikomeye

Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero Nkurunziza asaba abajejwe intwaro n’umutekano mu gihugu ko bocungera bimwe bikomeye urubibe Uburundi buhana n’igihugu kibanyi c’Urwanda, cane cane muri iki gihe Uburundi bwimirije amatora. Umukuru w’igihugu Nkurunziza yasavye kandi ko abajejwe intwaro n’umutekano borondera abanyamahanga bose baba mu Burundi badakurikije amategeko kugira birukanwe basubire mu bihugu baje bavamwo.

Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yabishikirije mu nama y’umutekano yabereye kuri uwu wa kabiri mu ntara ya Gitega. Jean Claude Karerwa Ndenzako avugira umukuru w’igihugu amenyesha ko umukuru w’igihugu asaba ko hocungerwa bimwe bikomeye urubibe Uburundi buhana n’igihugu kibanyi c’Urwanda, kuko uwutambana na mukeba adakubita urugohe :

“Umukuru w’igihugu asaba y’uko abajejwe intwaro hagati mu gihugu no ku mbibe, arabashimira ingene bavyifatamwo, mugabo akabasaba kurushirizaho cane cane ku rubibe duhana n’Urwanda bakarikanura cane kugira ngo ntihagire akaduca mu ryahumye na cane cane muri kino gihe igihugu kiriko kiratera cegereza amatora, ivyo ni ibisanzwe ko hashobora kuba hari abikika mu kiza bagahungabanya umutekano na cane cane ku mbibe z’igihugu. Bame bazirikana ko uwutambana na mukeba adakubita urugohe.”

Muri iyo nama yabereye ku murwa mukuru wa Poritike i Gitega, umukuru w’igihugu c’Uburundi yasavye kandi abajejwe intwaro n’umukano kurondera abantu bose baba mu Burundi bidaciye mu mategeko, kugira basubizwe mu bihugu baje bavamwo. Jean Claude Karerwa Ndenzako avugira umukuru w’igihugu amenyesha kandi ko hari n’uturwi tw’abantu bagira hamwe ari nka cumi, bava mu ntara baja mu yindi. Umukuru w’igigihugu Petero Nkurunziza n’aho nyene yasavye abajejwe intwaro n’umutekano kugenzura neza ivy’uruja n’uruza mu Burundi. Jean Claude Karerwa Ndenzako avugira umukuru w’igihugu :

“Ku kibazo c’umutekano nyene, Nyenicubahiro umukuru w’igihugu asaba y’uko abajejwe intwaro n’abajejwe umutekano borondera abo bantu bose baba mu gihugu bidaciye mu mategeko na cane cane abanyamahanga bagasubizwa vuba na bwango mu bihugu baje baturukamwo, bagasubizwa iwabo. Ikindi kigaragara gishobora guhungabanya umutekano uno munsi ni uturwi tw’abantu usanga bagenda ari akarwi k’abantu cumi canke barenga bavuye mu ntara baja mu yindi, abo bakaba bagaragara mu ntara za Bujumbura, za Bubanza no mu ntara ya Ngozi. Aho umukuru w’igihugu asaba kugenzura uruja n’uruza rw’abantu. Abajejwe umutekano hamwe n’abajejwe intwaro bagenzura uruja n’uruza rw’abantu, abo bantu iyo bagiye bakamenya iyo bagiye, kandi bagarutse bakababaza ivyo barimwo kuko bimaze kugaragara ko akenshi na kenshi bashobora kuba intandaro y’uguhungabanya umutekano mu gihugu.”

Iyo nama y’umutekano yari irongowe n’umukuru w’igihugu w’Uburundi Petero Nkurunziza yari yitabwe n’abegwa n’umutekano mu Burundi, umushikiranganji wo kwivuna abansi, umushikiranganji w’umutekano, umushikiranganji w’ubutungane, hamwe n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu, abagize inama nkuru y’umutekano w’Uburundi hamwe na bamwe mu bagize Reta y’Uburundi hamwe n’abaserukira uturere tw’umutekano dutandukanye.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS