Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Umurwi wa mbere w’abasirikare bahora muri Somaliya washitse i Bujumbura : Abaserukira inzego za Reta berekanye icokorwa

Umurwi wa mbere w’abasirikare 200 bahora kugarukana amahoro mu gihugu ca Somaliya ufata indege yerekeza i Bujumbura mu Burundi kuri uwu wa kane, bikaba bitegekanijwe ko igikorwa c’ugutahukana abasirikare igihumbi b’Abarundi kizorangirana n’igenekerezo rya 26 Ruhuma 2019, nk’uko vyashikirijwe n’umushikiranganji w’ukwivuna abansi. Uwo mushikiranganji yabishikirije kuri uwu wa kane nyene, mu ngoro y’amakoraniro mu Kigobe, aho ari kumwe na mugenzi we Alain Guillaume BUNYONI ajejwe umutekano bariko bishura ku bibazo vy’abashingamateka, kuri iryo tahukanwa ry’ingabo z’Uburundi.

Inama nshingamateka na nkenguzamateka yakoraniye hamwe ku muhingamo wo kuri uwu wa kane, ikibazo kimwe bariko bahanahanako ivyiyumviro akaba ari ico c’irungikwa ry’abasirikare igihumbi b’Abarundi bahora kugarukana amahoro mu gihugu ca Somaliya. Umushikiranganji w’ukwivuna abansi Emmanuel NTAHOMVUKIYE, umushikiranganji w’umutekano Alain Guillaume BUNYONI, umukuru w’inama nshingamateka Pascal NYABENDA, umukuru w’inama nkenguzamateka Reveriyano NDIKURIYO, hamwe n’icegera ca mbere c’umukuru w’inama nshingamateka RWASA Agathon, berekanye icokorwa mu gusubiramwo iyo ngingo, canke kuyishira mu ngiro.

Umushikiranganji w’umutekano Alain Guillaume BUNYONI avuga ko abafashe ingingo y’ugutahukana ingabo ari abashaka guhungabanya umutekano w’Uburundi na Afrika :

“Nimba bariko baragerageza guhungabanya inzego z’Uburundi muri Somaliya, biragaragara ko bashaka ko n’Uburundi buhungabana. Mugabo tugiye kuraba ni Somaliya na Afrika bakeneye, kuko kuva aho Somaliya iburiye amahoro n’umutekano, niho ibintu vy’iterabwoba vyarwiriye muri Afrika. Niho havutse abantu bipasurira ku bandi, bakora ibintu vy’iterabwoba bikomeye kuko hari abashaka ko bigenda gutyo. Ni muri wa mugambi y’uko Afrika iguma ihungabanye kugira abari barayonse kera baronke aho baca n’ubu bayonke.”

Kubw’umushikiranganji BUNYONI, biratangaje ingene bogabanya abasirikare kandi ku ruhande rwa Al Shabab atakirahinduka, akaba yerekanye ingaruka abona zishobora gukurikira iryo tahukanwa ry’Abarundi :

“Ugarutse ukaraba inzira bariko baracamwo kugira batahukane ingabo z’Uburundi uca ubona ko hariho agahaze. Bafashe ingabo z’Uburundi bakazigabanurira rimwe ari nyinshi, inguvu za Al Shabab zica ziduga ubwo nyene. Imbere y’uko ingabo zigenda, haba hariho ababafatiye umuyaga, kuko burya umuntu iyo ariko arasubira inyuma, ntibisa n’iyo ariko araza. Iyo ariko araza imbere aba ahabona, mugabo ariko arasubira inyuma aba yahahaye umugongo. Bisigura ko bashobora kumwubira. Twopfuma twiyegeraniriza ngaha mu Burundi nk’uko twari dusanzwe kera, hako tuja kugirira ibibazo mu mahanga, iyo umwana arira nyina ntiyumve.”

Umukuru w’inama nshingamateka y’Uburundi, Pascal NYABENDA asa nk’aho asaba ko abasirikare b’Abarundi botahukanwa bose, kuko bake bazoba basigayeyo bashobora kuhagirira ingorane :

: “Igihugu citegure kugira abasirikare bacu baveyo. Turazi ko hari abo twaburiye ku rugamba muri Somaliya, ntitwajanwe n’ukurondera ayo ma dollars bavuga. Twagiye gufasha bagenzi bacu nk’uko natwe hariho abadufashije turi mu ngorane. Twitegure rero gukira ingabo zacu ntizigabanuke, ejo n’izizoba zisigayeyo bazihwikire usange turahahombeye. Ico ni ikintu Reta yacu yofata mu minwe.”

Umukenguzamateka Reveriyano NDIKURIYO arongoye inama nkenguzamateka y’Uburundi abona ko icokwihutirwa ari uko abakuru b’ibihugu vy’ubumwe bwa Afrika bokoranira hamwe mu nama kugira bigire hamwe ico kibazo c’itahukanwa ry’abasirikare b’Abarundi, bibaye ngombwa naho Somaliya yivuganire n’Uburundi bubarungikire abasirikare.

“Nimba ari ukubaza abakuru b’ibihugu vyose bagakorana, bakiga ico kibazo, tubatere akamo tubabwire duti muraraba neza. Ntitwagiye gukorera amahera. N’Uburundi burashobora kuvugana na Somaliya buti turabarungikiye abasoda ibihumbi cumi mugabo abasomaliya ntitwemera ko bapfa. Bakavugana Bilatéral [hagati y’Uburundi na Somaliya]. Ukuvugana birasumba gukoreshwa n’abo bantu baza barafata ibintu uko bigombeye. Bakavugana bati ku neza y’abasomaliya dufashe.”

Imvugo ni nk’iyo nyene ku mushingamateka Agathon RWASA, icegera ca mbere c’umukuru w’inama nshingamateka y’Uburundi. Uwo aserukira muri uwu mwanya urunani rw’Abigenga Amizero y’abarundi avuga ko ibihugu vyegwa n’ico kibazo vyoganira kuri iyo ngingo, vyanse naho abasirikare b’Abarundi bashikanwe amahoro mu Burundi.

“Bidakunze ko bavugana kuri iyo ngingo, bikaba ngombwa ko abantu bataha, nibatahe mu mutekano, mu mahoro, ntihagire uwundi murundi twoburira harya hantu. Vyoba vyiza kandi ko ukuvayo kw’ingabo z’Uburundi kutokurirwa n’ingorane, umutekano usubire inyuma muri Somaliya, usange kumbure bitandukiriye n’akarere kose.”

Ingingo yafashwe n’umurwi w’ubumwe bwa Afrika ivuga ko abasirikare b’abarundi bagera ku gihumbi bazogarukanwa mu Burundi, mu basanzwe barungitswe kugarukana amahoro mu gihugu ca Somaliya. Ubumwe bwa Afrika bwasiguye ko abasirikare barungitse kugarukana amahoro muri Somaliya bagiye kuza baragabanurwa, ariko kugeza ubu iyo ngingo ikaba yafashwe ku Barundi gusa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS