Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Umushikiranganji w’ubutungane yatanze ikigongwe c’agateganyo ku bacamanza, abaporisi, abasirikare n’abo mw’iperereza bapfuzwe

Umushikiranganji w’ubutungane bw’Uburundi yatanze ikigongwe c’agateganyo ku bacamanza bapfunzwe ariko bataronderwako indishi y’amafaranga menshi, hamwe abaporisi, abasirikare, n’abo mw’iperereza nabo bapfunzwe, ariko batagirizwa kwibisha ibirwanisho kandi bataracirirwa imanza. Umushikiranganji Aimée Laurentine Kanyana asaba ko abo borekurwa bakazobandanya kuburana bidegemvya. Umurwi w’amaho ujejwe gukurikirana abanyororo wahamagariwe gushira mu ngiro ivyo yasavye.

Umushikiranganji Kanyana aremera ko abacamanza bapfunzwe bakoze amakosa, ariko  ko iyo ngingo ifashwe mu ntumbero y’ugutangura intango nshasha :

“Dutangure intango nshasha, uwuzoza mu nyuma muri ibi bintu, izo libertés provisoires ntazosubira kuzironka. Dukubure imbere y’iwacu, dutunganye imbere y’iwacu, imbere y’uko tuja n’ahandi. Hariho abacamanza barya ruswa, bakonona, bakagirira nabi abenegihugu. Ariko nibo bagaruka iyo batafashwe, n’iki gikorwa bakakirangura, bagafasha kugira abanyororo batezurirwe. Hama iyo umuntu ariko arakora, ugutsitara birashika. Umuntu adatambuka ntiyotsitara. Ukwezi kw’abakenyezi tukurangize, jewe nk’umushikiranganji w’ubutungane w’umukenyezi, nanje mu rwego ndongoye ndazi ko hari abacumuye mugabo iyi ngingo itabashikiriye. Nagomba nsabe umushikirizamanza kizigenza wa Repuburika agende arabe zina mucamanza wese apfuzwe, atezurirwe aburane urubanza ari hanze, kiretse murabizi hariho abanyonoye ubutunzi bw’igihugu, uwurenza imiriyoni zitanu ntiyoburana ataha kubera ntaho twoyakura ngo tuyarihe aciye anyurura. Mugabo abasigaye ata ndishi ihambaye ari icaha gusa, mwovyiga mukabatezurira bakaburana bataha, kugira ngo natwe twihereko mu kwigirira neza.”

Umushikiranganji w’ubutungane avuga ko iyo ngingo y’ikigongwe c’agateganyo iraba kandi abaporisi, abasirikare hamwe n’abakozi b’igendereza bafise ivyaha atari ivyo kwibisha ibirwanisho, kandi bataracirirwa imanza.

Aimée Laurentine Kanyana yabishikirije kuri munsi wa gatanu w’indwi iheze, kw’ibohero rikuru rya Gitega, aho yari yagiye gutanguza ingingo y’ukurekura abanyororo bahawe ikigongwe n’umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero Nkurunziza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS