Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

“Vyaragaragaye ko umuti wageragejwe kera utari umuti ubereye”

Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA avuga ko mu myaka 28 iheze Abarundi bemeje amasezerano y’ubumwe bwabo, ubwo bumwe bwagiye burahungabana biteye n’inyigisho z’amacakubiri Abarundi baronse ku ntwaro y’abakoloni, akamenyesha ko Abarundi bakwiye kwemera gufata umurogoro ukwiye ukwiye kuko amacakubiri bigishijwe ari ishano batamitswe.

Mw’ijambo yashikirije Abarundi, ry’ihimbazwa ry’imyaka 28 iheze amasezerano y’ubumwe bw’Abarundi yemejwe, umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yamenyesheje ko bitumvikana ingene inyuma y’imyaka ibiri gusa ayo masezerano ashizweho, mu 1993 Abarundi basubiranyemwo baricana.

Muri iryo jambo, umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA abaza ati : “Mbega ko Abarundi basezeranye mu 1991 kubana mu mahoro, bakavyandika kandi bakavyemeza biciye mu matora, bakubaka ivyibutso, mbere bakamanika ibendera ry’Ubumwe, bagasamiriza n’Indirimbo ihayagiza Ubumwe, kuki butakeye na kabiri Abarundi badasubiranyemwo? Kuki inganda zatikiye mu kiringo c’imyaka cumi inyuma y’igandagurwa ry’Umukuru w’Igihugu yari yitorewe n’Abenegihugu, Nyenicubahiro Ndadaye Merikiyoro ? »

Aho uwo arongoye Uburundi asigura ko ubwicanyi bwakurikiye amasezerano y’ubumwe bw’Abarundi bwatewe n’inyigisho z’amacakubiri Abarundi bari barigishijwe n’Abakoloni.

“Twotegera ko ivyo vyose vyatewe n’ishano twatamitswe mu kiringo kirekire. Hakenewe rero ko twemera gufata umurogoro ukwiye kandi umwanya ukwiye, twemere akabi nk’abakuze, na kare inzira yo gukira ingwara ni ukuyemera. Vyaragaragaye ko umuti wageragejwe kera utari umuti ubereye, ari naco catumye ingwara ica igajura.”

Nk’uko biri muri iryo jambo ry’impapuro umunani yashikirije Abarundi, umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yamenyesheje ko naho ubwo bumwe bw’Abarundi bwemejwe kuwa 5 Ruhuhuma 1990 butamaze imyaka 28 gusa, kuko nk’uko yabishikirije, ubumwe bw’Abarundi bumaze imyaka Uburundi bumaze. Umukuru w’igihugu NKURUNZIZA yibukije igituma uwo munsi mukuru uhimbazwa.

“Ni akaryo keza ko kwirimbura ku ntambwe tugezeko mu gutsimbataza Ubumwe bwacu, tukongera tukazirikana ko Ubumwe bw’Abarundi butamaze imyaka 28 Amasezerano y’Ubumwe amaze, ko nyabuna Ubumwe bw’Abarundi bumaze imyaka Uburundi bumaze.”

Uwo munsi mukuru ahimbazwa kuri uwu wa kabiri igenekerezo rya 5 Ruhuhuma 2019, ukaba uhimbarizwa ku ncuro ya mbere hagati mu gihugu, mu ntara ya Gitega iheruka kugirwa umurwa mukuru wa poritike. Icivugo c’uwu mwaka ni : « Tugaragaze Ubumwe, tubugendere muri vyose na hose kandi tubukamishe ibikorwa vy’iterambere”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS