Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Zimwe mu ngingo zahindutse mw’itegeko rishasha rigenga umurwi CNTB

Kw’igenekerezo rya 13 Ntwarante 2019, umukuru w’igihugu c’Uburundi yarateye igikumu kw’ibwirizwa nomero 1/7 risubiramwo ibwirizwa nomero 1/31 ryo kuwa 31 Kigarama 2013 rigenga umurwi CNTB. Muri iryo bwirizwa rigizwe n’ingingo 34, ingingo zimwe zarahinyanyuwe, zirirwa, ndetse ziremezwa n’inama nshingamateka na nkenguzamateka. Mashariki TV ishimye kubamenyesha zimwe muri izo ngingo, nk’uko tuzimenyeshwa na Dieudonné Mbonimpa, umuvugizi wa CNTB.

Ingingo ya 6 y’itegeko rishasha rigenga umurwi w’igihugu CNTB ujejwe gutatura amatatu y’amatongo n’ayandi matunga ivuga ko uwo murwi wakira ibirego vy’abateshejwe ivyabo n’intambara canke n’uwuri mw’itongo afitaniye amatati n’uwateshejwe ivyiwe n’intambara. Uwo murwi ushobora gufata ingingo ubwawo ku vyerekeye amatongo n’ayandi matunga ya Reta. Kuva uwo murwi wituwe, impapuro ndangatongo n’ayandi matunga ari mu matati canke izindi ngwati zica zihagarikwa zikabikwa n’umurwi CNTB (Saisie conservatoire). Haca hakorwa icegeranyo c’izo mpapuro kikarungikirwa umukuru wa Sentare idasanzwe ica imanza z’amatati y’amatongo n’ayandi matunga mu minsi cumi n’itanu (15jours). Ku vyerekeye impapuro ndangatongo zimaze gutangwako ingwati, umurwi CNTB wandikira ama banki canke ibisata vy’ubutunzi izo mpapuro zatanzwemwo kugira zihagarikwe (Opposition).

Ingingo ya 22 y’iryo tegeko rishasha ivuga ko ingingo y’umurwi CNTB ishirwa mu ngiro kuva igifatwa, kandi ko ishobora guhindurwa n’urubanza rwo gusubirishamwo (Tierce opposition) rutegerezwa kuba rwaheze mu minsi 60. N’aho biri uko, umukuru w’umurwi CNTB arashobora gutegeka ihagarikwa ry’ishirwa mu ngiro ry’ingingo yafashwe.

Ingingo ya 26 nayo ivuga ko ku vyaha vyahora bihanwa n’amategeko, harongewemwo ko, ikindi caha co kuba intambamyi y’ibikorwa vya CNTB, gihanwa n’umunyororo w’umwaka umwe gushika ku myaka itatu hamwe n’ihadabu y’amafaranga ibihumbi mirongo itanu (50,000Frs Bu), gushika ku bihumbi ijana (100,000 Frs Bu). Ivyo vyaha navyo bikaba bigizwe no gukandamiza no kuburagiza umurwi CNTB, kwanka gukorana na CNTB, guhisha inkuru yofasha, gukora canke gutanga impapuro z’ikinyoma, gufuta canke kubuza ishirwa mu ngiro ry’ingingo zafashwe, gutanga inkuru idakwiye, gusura ibinyoma canke ibikorwa vyose vyo kugora canke gutevya igikorwa ca CNTB.

Ingingo ya 32 ivuga ko amatati yose ari mu bubasha bwa CNTB aja ari muma sentare asanzwe arungikirwa umurwi, mu gihe kungururiza ingingo z’umurwi canke z’ama sentare asanzwe zirungikirwa Sentare idasanzwe ica imanza z’amatati y’amatongo n’ayandi matunga. Abateshejwe ivyabo n’intambara bataritura umurwi CNTB bafise ikiringo c’imyaka ibiri (2ans) kugira biture uwo murwi. Ico kiringo kirenganye, amatati yose azoturwa Sentare zisanzwe.

Tubibutse ko gushika kw’igenekerezo rya 13 Ntwarante 2021 ariryo genekerezo rya nyuma ry’ukwitura umurwi w’igihugu ujejwe gutatura amatati y’amatongo n’ayandi matunga. Abazoba bafise amatati ajanye n’amatongo n’ayandi matunga inyuma y’iryo genekerezo, bazohora bitura Sentare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS